Další modlitby

J. Alberione

K Nejsvětější Trojici

Otče, Synu a Duchu svatý, Božská Trojice,
přítomná a působící v církvi a hlubinách mé duše,
klaním se ti, děkuji ti a miluji tě!
Skrze Pannu Marii, moji Matku,
ti nabízím, dávám a zasvěcuji celý svůj život.

Nabízím, dávám a zasvěcuji se tobě, nebeský Otče,
jako tvůj syn/tvá dcera.

Nabízím, dávám a zasvěcuji se tobě, můj Mistře Ježíši,
jako tvůj bratr a učedník/tvá sestra a učednice.

Nabízím, dávám a zasvěcuji se tobě, Duchu svatý,
jako tvůj živý chrám, abych tak mohl(a) být naplněn(a) tvými dary.

Maria, Matko církve a Matko moje žijící v přítomnosti Nejsvětější Trojice,
uč mě žít skrze liturgii a svátosti v hlubokém spojení s Božskými osobami,
aby celý můj život byl vzdáváním slávy Otci i Synu i Duchu svatému.
Amen.

K Duchu svatému

O svatý Duchu Boží, věčná lásko Otce a Syna,
klaním se ti, děkuji ti, miluji tě, prosím tě o odpuštění všeho,
čím jsem tě zarmoutil v sobě i v bližním.

Sestupuješ s mnoha milostmi ve svěcení biskupů a kněží,
v zasvěcení řeholníků a řeholnic, v biřmování všech věřících;
buď světlem, svatostí, horlivostí.

Tobě, Duchu Pravdy zasvěcuji svou mysl, představivost i paměť – osvěcuj mě. Dej, ať poznávám Ježíše Krista Mistra, chápu jeho evangelium a nauku církve.
Rozmnožuj ve mně dar moudrosti, rozumu, umění a rady.

Tobě, Duchu posvětiteli, zasvěcuji svou vůli – veď mě v tom, co chceš ty, posiluj mě v zachovávání přikázání a v plnění mých povinností.
Uděl mi dar síly a svaté bázně Boží.

Tobě, Duchu oživovateli, zasvěcuji své srdce – uchovávej a rozhojňuj ve mně božský život.
Uděl mi dar zbožnosti.
Amen.

Vzývání Ducha svatého

Duchu svatý, na přímluvu Královny letnic
uzdrav mou mysl
od nerozvážnosti, neznalosti, zapomnětlivosti, tvrdosti, předsudků, omylů a zkaženosti
a vzbuď ve všem Moudrost – Ježíše Krista, který je Pravda.

Uzdrav moji citlivost
od lhostejnosti, podezíravosti, špatných náklonností, vášní, smyslovosti, smyslnosti
a vzbuď ve všem záliby, city a náklonnosti Ježíše Krista, který je Život.

Uzdrav moji vůli
od apatie, lehkomyslnosti, nestálosti, lhostejnosti, tvrdošíjnosti, špatných návyků
a vzbuď ve mně Ježíše Krista, který je Cesta.
Vzbuď ve mně novou lásku k tomu, co miluje on sám, Ježíš Kristus.

Pozvedni
božsky chápavost darem Rozumu,
moudrost darem Moudrosti,
vědění darem Vědění,
rozvážnost darem Rady,
spravedlnost darem Zbožnosti,
sílu darem duchovní Síly
a mírnost darem Bázně Boží.

Korunka za duše v očistci (úterý)

1. Pane, můj Stvořiteli a Vykupiteli, věřím, že ve své spravedlnosti jsi připravil očistec pro duše, které vstupují do věčnosti dříve, než zcela vyrovnaly dluhy za své viny nebo odpykaly tresty za ně. Věřím také, že ve svém milosrdenství přijímáš přímluvy a zvláště eucharistickou oběť za jejich úlevu a vysvobození. Oživuj ve mně tuto víru a vlij do mého srdce lásku k těmto drahým trpícím bratřím a sestrám.

Odpočinutí věčné...
 
2. Pane Ježíši Kriste, Králi slávy, na přímluvu Panny Marie a všech svatých, vysvoboď z utrpení očistce duše věrných zemřelých. A na přímluvu svatého Michaela, knížete nebeského vojska, uveď je do svatého světla, které jsi přislíbil Abrahámovi a jeho potomkům. Pane, předkládám ti oběti a modlitby chvály. Přijmi je za tyto duše a uveď je do věčné radosti.

Odpočinutí věčné...
 
3. Ježíši, dobrý Mistře, snažně tě prosím za duše, k nimž mě nejvíc poutá vděčnost, spravedlnost, láska nebo příbuzenské vztahy. Prosím tě za rodiče, dobrodince, spolubratry a spolusestry z kongregace za příbuzné. Svěřuji ti osoby, které na zemi nesly velkou zodpovědnost: kněze, řeholníky, politiky, představené. Prosím tě také za duše, které jsou všemi zapomenuty, i za ty, které byly za svého pozemského života oddané Ježíši Mistru, Královně Apoštolů a svatému apoštolovi Pavlovi. Rač je co nejdříve pozvat do nebeské blaženosti.

Odpočinutí věčné...

4. Děkuji ti, Ježíši Božský Mistře, který jsi sestoupil z nebe, abys svým učením, svou svatostí a svou smrtí pozvedl člověka ze zla. Prosím tě za duše, které jsou v očistci kvůli tisku, filmové produkci, rozhlasovým a televizním pořadům. Věřím, že až tyto duše budou jednou osvobozeny od svých trestů a uvedeny do věčné radosti, budou u tebe orodovat a prosit za moderní svět, aby všechna dobra, která jsi nám daroval k povznesení pozemského života, sloužily i apoštolátu a věčnému životu.

Odpočinutí věčné...

5. Milosrdný Ježíši, pro tvé bolestné utrpení a pro lásku, kterou mě miluješ, tě prosím, odpusť mi tresty, které jsem si svými mnohými hříchy zasloužil(a) pro tento život nebo pro život po smrti. Daruj mi ducha kajícnosti, citlivé svědomí, odpor ke každému dobrovolnému všednímu hříchu a potřebné dispozice k získání odpustků. Zavazuji se pomáhat duším v očistci, nakolik jen můžu. A ty, nekonečné Dobro, daruj mi stále živější horlivost, aby tě moje duše, až se oddělí od těla, mohla hned kontemplovat v nebi.

Odpočinutí věčné...

Korunka ke svatému Josefovi (středa)

1. Svatý Josefe, věrný spolupracovníku na našem vykoupení, měj soucit s lidstvem ještě sužovaným tolika chybami a zlem. Byl jsi poslušným nástrojem v rukou nebeského Otce, když jsi připravoval všechno pro Ježíšovo narození a dětství, a pak při přípravě Oběti, Kněze a božského Učitele lidí.

Svatý Josefe, ty jsi byl skutečně poslušný Boží vůli, vypros nám horlivost pro duchovní povolání a jejich formaci. Pro sebe si vyprošujeme, abychom velkodušně a vytrvale odpovídali na vzácný dar Božího povolání.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

2. Svatý Josefe, vzore všech ctností, vypros nám zbožnost, jakou jsi měl ty. V láskyplném a pracovitém tichu, v plnění všech náboženských a společenských předpisů a v poslušnosti Boží vůli jsi dosáhl nejvyššího stupně svatosti a nebeské slávy.

Vypros nám více víry, naděje a lásky, růst v kardinálních ctnostech a hojnost darů Ducha svatého.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

3. Svatý Josefe, ctíme tě jako vzor pracujících, přítele chudých, utěšitele trpících
a uprchlíků a jako světce Boží Prozřetelnosti. Na zemi jsi zastupoval dobrotu a starostlivost nebeského Otce. Byl jsi nazaretským tesařem a mistrem, který učil práci Božího Syna, jenž se pro nás stal pokorným dělníkem.

Pomoz svými modlitbami těm, kteří se lopotí v práci intelektuální, duchovní i fyzické. Národům vypros zákonodárství inspirované evangeliem, ducha křesťanské lásky a řád míru a spravedlnosti.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

4. Svatý Josefe, pěstoune Ježíšův, velebíme Pána pro tvůj důvěrný vztah k němu během jeho dětství a mládí v Betlémě, v Egyptě a Nazaretu. Otcovsky jsi ho miloval a sám jsi byl milován synovskou láskou. Ve víře ses v něm klaněl vtělenému Božímu Synu, když tě poslouchal, sloužil ti a naslouchal ti. Vedl jsi s ním líbezné hovory, sdílel jsi s ním práci, velká utrpení i přesladkou útěchu.

Vypros nám milost, abychom Ježíše nikdy neurazili hříchem a neztratili. Pros za nás, abychom se vždy dobře zpovídali a přijímali Tělo a Krev Kristovu, abychom už zde na zemi dosáhli důvěrného vztahu k Ježíši a něžné i hluboké lásky k němu, a abychom ho pak navždy vlastnili v nebi.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

5. Svatý Josefe, přečistý snoubenče Panny Marie, pokorně tě prosíme, abys nám vyprosil pravou oddanost k naší něžné Matce, Učitelce a Královně. Z Boží vůle bylo tvoje poslání spojeno s jejím. S Pannou Marií ses dělil o starosti i radosti, s ní jsi svatě soupeřil v ctnosti, práci a v zásluhách, žili jste v jednotě mysli a srdce.

Svatý Josefe, oroduj za otce i matky rodin. Vypros nám milost, abychom poznávali nejsvětější Pannu Marii, napodobovali ji, milovali ji a stále se k ní modlili. Přitahuj mnohé duše k jejímu mateřskému srdci.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

6. Svatý Josefe, ochránce umírajících, snažně tě prosíme za všechny umírající i za pomoc
v hodině naší smrti. Zasloužil sis svým svatým životem šťastnou smrt a v posledních hodinách jsi měl nepopsatelnou útěchu z přítomnosti Ježíše a Panny Marie.
Uchraň nás před náhlou smrtí, vypros nám milost, abychom tě v životě napodobovali, vzdalovali své srdce ode všech světských věcí a každým dnem tak získávali duchovní poklady pro chvíli smrti. Vypros nám, ať před smrtí dobře přijmeme svátosti nemocných a s Pannou Marií v nás vzbuď víru, naději, lásku a lítost nad hříchy, aby naše duše odešla z tohoto světa v pokoji.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

7. Svatý Josefe, ochránce celé církve, shlédni milostivě  na našeho papeže, biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice a všechny křesťany. Oroduj za posvěcení všech. Církev je plod krve Ježíše, jemuž jsi byl pěstounem.

Svěřujeme ti naše snažné prosby za rozšíření, svobodu a oslavu církve. Ochraňuj ji od chyb, od zlého a od sil pekelných, jako jsi kdysi zachránil Ježíšův život před ohrožením z rukou Herodových. Ať se vyplní Ježíšova touha, aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

Korunka k andělu strážnému (čtvrtek)

1. Nebeský Otče, děkuji ti za tvoji nekonečnou dobrotu, že jsi mne již od okamžiku, kdy moje duše vyšla z tvých stvořitelských rukou, svěřil andělovi, aby mne osvěcoval, chránil, vedl a řídil. A děkuji také tobě, můj anděle strážný, že mne každý den doprovázíš na cestě návratu k nebeskému Otci. Tvoje svatá vnuknutí, tvá stálá ochrana před duchovními i tělesnými nebezpečími a tvé mocné modlitby u Pána mi jsou velkou útěchou a jistou nadějí.

Anděle Boží…

2. Anděle, můj strážce, který neustále hledíš na Pána, a chceš, abych se stal tvým spoluobčanem (tvou spoluobčankou) v nebi, prosím tě, vypros mi u Pána odpuštění, neboť jsem byl(a) tolikrát hluchý(á) ke tvým radám, hřešil(a) jsem ve tvé přítomnosti a tak málokdy si vzpomenu, že jsi mi stále nablízku.

Anděle Boží…

3. Anděle, můj strážce, věrný a silný ve ctnostech, ty jsi jedním z andělů, kteří v nebi, vedeni svatým Michaelem, zvítězili nad satanem a jeho následovníky. Ta bitva na nebi pokračuje nyní na zemi. Kníže zla a jeho přívrženci jsou proti Ježíši Kristu a ohrožují duše. Oroduj u neposkvrněné Královny Apoštolů za církev, město Boží, které bojuje proti městu satanovu. Svatý Michaeli, archanděle, braň nás se všemi svými mocnostmi v tomto boji. Buď naší silou proti zlu a nástrahám ďábla. Ať jej Pán podrobí. A ty, kníže nebeského dvora, zažeň do pekla satana a všechny zlé duchy, kteří obcházejí po světě, aby zahubili duše.

Anděle Boží…

4. Andělé z ráje, ochraňujte spisovatele, všechny pracovníky audiovizuálních sdělovacích prostředků a všechny, kdo tyto prostředky používají. Ochraňujte je od zlého, veďte je k pravdě a vyproste jim pravou lásku. Vyprošujte u Pána potřebná povolání pro apoštolát sdělovacích prostředků a doprovázejte je v jejich náročném poslání. Vnukejte všem, ať přispívají skutky, modlitbou a milodary k apoštolátu společenské komunikace. Osvěcujte, ochraňujte, veďte a řiďte svět sdělovacích prostředků, ať slouží k povznášení tohoto života a k orientaci lidstva k věčným hodnotám.

Anděle Boží…

5. Všichni andělé Páně, vy jste povoláni za nebeské dvořany, jste povoláni bez ustání chválit vznešenou Trojici, dobrořečit ji a odčiňovat naše opomenutí. Vy opravdu milujete Boha i duše a neustále zpíváte: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ Snažně vás prosíme vás za celé lidstvo, aby poznalo jediného a pravého Boha, Syna, kterého seslal, a církev – sloup pravdy. Přimlouvejte se za to, aby se posvěcovalo jméno Boží, aby přišlo království Ježíše Krista a naplnila se jeho vůle, jak na nebi, tak i na zemi. Rozprostřete svoji ochranu nad těmi, kdo vládnou, nad těmi, kdo pracují i nad těmi, kdo trpí. Vyproste požehnání a spásu všem, kteří hledají pravdu, spravedlnost a mír.

Anděle Boží…

Korunka k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (pátek)

Ježíši, náš Mistře, skláním se před tebou a klaním se tvému Srdci, které tak milovalo lidi, že jim nic neodepřelo. Věřím v tvoji nekonečnou lásku k nám. Děkuji ti za velké dary, které jsi z lásky dal lidem, zvláště za evangelium, eucharistii, církev, kněžství, řeholní stav, Marii jako matku, a vůbec za tvůj život.

1. Ježíši, Božský Mistře, děkuji a dobrořečím tvému ušlechtilému srdci za velký dar evangelia. Ty jsi řekl: „Byl jsem poslán, abych přinesl chudým radostnou zvěst.“ Tvá slova přinášejí věčný život. V evangeliu jsi odhalil božská tajemství, pravdivě jsi nás naučil cestě Boží a nabídl jsi nám prostředky spásy.

Dej mi milost, abych s úctou přechovával(a) v srdci tvé evangelium, abych mu naslouchal(a) a četl(a) je ve shodě s duchem církve a abych ho šířil(a) s láskou, se kterou jsi ho hlásal ty. Kéž ho všichni lidé poznají, ctí a přijímají. Kéž svět podle něj řídí svůj život, zákony, zvyky a učení. Kéž oheň, který jsi přinesl na zemi, všechny zapálí, osvítí a zahřeje.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále víc.

2. Ježíši, Božský Mistře, děkuji a dobrořečím tvému srdci plnému lásky za veliký dar eucharistie. Ze své nesmírné lásky přebýváš ve svatostánku, obnovuješ své umučení při mši svaté, a ve svatém přijímání se dáváš duším za pokrm.

Dej, ať tě poznávám, skrytý Bože! Dej, ať čerpám životodárnou vodu z pramene tvého srdce! Dopřej mi navštěvovat tě denně v této svátosti. Dej mi pochopit mši svatou a aktivně se jí zúčastňovat. Dopřej mi, ať tě často s vírou a láskou přijímám.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále víc.

3. Ježíši, Božsky Mistře, děkuji a dobrořečím tvému přesladkému srdci za veliký dar církve. Ona je naší Matkou, která nás vyučuje pravdě, vede nás na cestě k nebi a zprostředkovává nám nadpřirozený život. Církev, jako tvé mystické tělo, pokračuje v tvém spasitelném poslání na zemi. Je neporušitelnou, neomylnou, všeobecnou archou spásy.

Dej mi milost, abych ji miloval(a) tak, jako jsi ji ty miloval a posvětil ji svou krví. Kéž ji svět pozná, kéž do tvého ovčína doputují všechny ovečky, kéž všichni pokorně spolupracujeme na budování tvého království.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále víc.

4. Ježíši, Božský Mistře, děkuji a dobrořečím tvému milujícímu srdci za ustanovení kněžství. Kněží jsou posláni tebou, jako ty jsi byl poslán Otcem. Jim jsi svěřil tajemství svého učení, svého zákona, své milosti i samotné duše.

Dopřej mi milost, abych je miloval(a), poslouchal(a) a dal(a) se jimi vést po tvých cestách. Pošli na svou žeň dobré dělníky. Ježíši, kéž jsou kněží solí, která očišťuje a chrání před zhoubou. Kéž jsou světlem světa, městem postaveným na hoře, kéž jsou všichni podle tvého srdce. Kéž mají jednou v nebi kolem sebe jako radostnou korunu velký počet duší, které získali pro tebe.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále víc.

5. Ježíši, Božský Mistře, děkuji a dobrořečím tvému nejsvětějšímu srdci za povolání k zasvěcení v řeholním životě. V nebi i na zemi je mnoho příbytků. Zvolil sis ty, které sis zamiloval, povolals je k evangelijní dokonalosti, stal ses jejich vzorem, pomocníkem a odměnou.

Božské Srdce, rozmnož počet řeholních povolání a posiluj je ve věrném zachovávání evangelijních rad. Kéž jsou nejvoňavějšími liliemi církve, kéž jsou těmi dušemi, které tě těší, modlí se k tobě a rozhlašují tvou slávu veškerou svou apoštolskou prací.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále víc.

6. Ježíši, Božský Mistře, děkuji a dobrořečím tvému nejvýš slitovnému srdci za to, že jsi nám dal Pannu Marii za Matku, Učitelku a Královnu. Když jsi visel na kříži, svěřil jsi nás všechny do jejích rukou. Dal jsi jí vzácné srdce, velikou moudrost a velikou moc.

Kéž ji pozná, miluje a vzývá celé lidstvo! Kéž se jí všichni dají vést k tobě, Spasiteli lidstva! Odevzdávám se do jejích rukou, jako ses do nich odevzdal ty. S touto Matkou chci být nyní, v hodinu smrti i na věčnosti.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále víc.

7. Ježíši, Božský Mistře, děkuji a dobrořečím tvému tichému srdci, které tě přimělo, abys dal za mě život. Tvá krev, tvé rány, bičování, trnová koruna, kříž i tvá nakloněná hlava říkají mému srdci: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život.” Pastýř zemřel, aby dal život ovečkám.

I já chci strávit svůj život pro tebe. Dej, ať jsem ti vždycky, ve všem a všude k dispozici pro tvou větší slávu a ať neustále opakuji: „Buď vůle tvá.“ Zapal mé srdce svatou láskou k tobě a k duším.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále víc.

Paulínská modlitba za apoštolát sdělovacích prostředků

Bože, ty jsi poslal na zem svého jediného Syna, Ježíše Krista, abys nám zjevil svou lásku. Ustanovil jsi ho Učitelem, Cestou, Pravdou a Životem pro celé lidstvo. Dej, ať jsou sdělovací prostředky – tisk, rádio, televize, film, internet a další nejnovější audiovizuální technika a digitální komunikační prostředky – používány k tvé oslavě a pro dobro lidí.

Vzbuď povolání pro tento mnohotvárný apoštolát a inspiruj lidi dobré vůle k přispění skrze modlitbu, práci a dary k tomu, aby církev mohla těmito prostředky hlásat evangelium celému světu. Amen.

Modlitba za sdělovací techniku

Chválíme tě a dobrořečíme ti, Ježíši Mistře, že jsi osvítil mysl lidí, takže vynalezli nové sdělovací prostředky – film, rozhlas, televizi, digitální média a internet. Jejích posláním je apoštolát, kultura a hmotné i duchovné povznášení jednotlivců a společnosti.

Všechno bylo stvořeno pro nás, jako my jsme stvořeni pro Krista. Ať i tyto vynálezy ozpěvují Stvořitele a Spasitele. Pane, neuveď nás v pokušení, ale vysvoboď nás z nebezpečí zneužívání těchto darů, které jsi nám dal z tvé moudrosti a lásky.

Veď ty, kdo jsou za tyto prostředky zodpovědní, ať pracují v lásce, ať respektují lidskou důstojnost, ať vždy zasévají dobré semeno a ať bdí, aby do něj nepřítel nikdy nezasel koukol.
Osvěcuj všechny čtenáře, posluchače, diváky a uživatele, aby vyhledávali prameny živé vody a vyhýbali se cisternám s vodou znečištěnou.

Na odčinění všeho zneužívání ti spolu se svou každodenní prací obětujeme mše svaté, které se dnes ve světě slaví. Zavazujeme se používat sdělovacích prostředků vždy ke svému posvěcení a k apoštolátu.

Ježíši Mistře, na přímluvu Marie, Královny apoštolů a svatého Pavla dej, ať tě svět přijme jako Cestu, Pravdu a Život lidstva.

Modlitba za rozhlas a televizi

Klaníme se ti, Pane, Stvořiteli nebe a země. Děkujeme ti, že jsi dal člověku k dispozici mnoho dober pro jeho zdejší i věčný život. Všechno je pro člověka, ale člověk je Kristův a Kristus Boží.

Ježíši, Božský Mistře, osvěcuj a veď nás ve svém milosrdenství, aby byly sdělovací prostředky vždy využívány k budování a k pozdvihování člověka a nikdy ne k duchovní a lidské zkáze.

Dnes tě prosíme za rozhlas a za televizi. Ježíši Mistře, obětujeme ti své modlitby a svůj každodenní apoštolát na odčinění všech zneužívání a jako prosbu za to, aby všechno sloužilo k Boží slávě a pro pokoj lidem.

Před redakční prací

Ježíši, Božský Mistře, obětuji ti svoje pero a tuto práci svého apoštolátu s úmysly, s nimiž jsi ty hlásal své evangelium. Ať vždy všechno slouží pouze k Boží slávě a pro pokoj lidem. Ať každé stvoření pozná tebe, Ježíši, Pravdo. Ať všichni oddaně následují tebe, Ježíši Cesto. Ať každé srdce miluje tebe, Ježíši Živote.