Svatý apoštol Pavel

św. Paweł

Korunka ke svatému Pavlu

1. Velebím tě Ježíši, pro tvé veliké milosrdenství, které jsi udělil svatému Pavlovi, když jsi ho změnil z pyšného pronásledovatele v zapáleného apoštola církve.

A ty, velký svatý, vypros mi poddajné srdce k přijetí milosti, obrácení z mého hlavního zlozvyku a úplné připodobnění Kristu.

Svatý apoštole Pavle, oroduj za nás.

2. Velebím tě Ježíši, že jsi vyvolil apoštola Pavla, aby byl vzorem a hlasatelem panenství.

A ty, svatý Pavle, můj milý otče, ochraňuj moji mysl, mé srdce, mé smysly, abych mohl(a) poznávat, milovat a sloužit jedině Ježíši a zasvětit jeho slávě všechny své síly.

Svatý apoštole Pavle, oroduj za nás.

3. Velebím tě Ježíši, že jsi nám dal ve svatém Pavlu příklad a nauku dokonalé poslušnosti.

A ty, velký svatý, vypros mi pokornou poslušnost vůči všem mým představeným a jistotu, že v poslušnosti naleznu vítězství nad všemi svými nepřáteli.

Svatý apoštole Pavle, oroduj za nás.

4. Velebím tě Ježíši, že jsi mi skrze skutky a slova svatého Pavla ukázal pravého ducha pokory.

A ty velký svatý, vypros mi evangelního ducha chudoby, abych po tom, co jsem tě v životě napodoboval(a), mohl(a) ti být blízko v nebeské slávě.

Svatý apoštole Pavle, oroduj za nás.

5. Velebím tě Ježíši, že jsi dal svatému Pavlu srdce plné lásky k Bohu a k církvi a že jsi jeho horlivostí zachránil velké množství duší.

A ty, můj příteli, vypros mi živou touhu po činném apoštolátu sdělovacích prostředků, modlitby, dobrého příkladu, práce a slova, abych si mohl(a) zasloužit odměnu slíbenou dobrým apoštolům.

Svatý apoštole Pavle, oroduj za nás.

Modlitba ke svatému Pavlu

Svatý Apoštole, který jsi svou naukou a láskou učil celý svět, shlédni dobrotivě na nás, své syny a učedníky (své dcery a učednice). Vše očekáváme od tvé přímluvné modlitby u Božského Učitele a u Panny Marie, Královny apoštolů.

Učiteli národů, vypros nám, ať žijeme ve víře, ať jsme spaseni pro svou naději a ať v nás vládne láska. Vypros nám, vyvolená duchovní nádobo, vroucí vztah k Boží milosti, aby v nás nezůstala neplodná. Kéž, tě můžeme stále lépe poznávat, milovat a napodobovat, abychom byli živými údy církve, tajemného těla Ježíše Krista. Vypros nám mnoho svatých apoštolů. Ať světem zavane oblažující duch pravé lásky a ať všichni mohou poznat a oslavovat Hospodina a Božského Mistra, Cestu, Pravdu a Život.

A ty, Pane Ježíši, víš, že nemáme žádnou důvěru ve své síly, a proto ve svém milosrdenství dej, ať jsme na přímluvu svatého Pavla, našeho otce a učitele, vždy uchráněni od každého protivenství.

Za dar trpělivosti

Slavný svatý Pavle, jenž ses z pronásledovatele křesťanského jména stal horlivým apoštolem a při hlásání Spasitele Ježíše až na kraj světa jsi trpěl věznění, bičování, kamenování, ztroskotání a pronásledování všeho druhu, až jsi nakonec prolil svou krev do poslední kapky. Vypros nám, abychom nemoci, trápení a neštěstí zdejšího života přijímali jako projevy přízně Božího Milosrdenství. Vypros nám, ať v nesnázích tohoto našeho vyhnanství neochabujeme v Boží službě, ale ať se prostřednictvím nich stáváme stále věrnějšími a horlivějšími. Amen.

Za katolický tisk

Slavný Apoštole národů svatý Pavle, jenž ses v Efesu s velkou horlivostí zasadil za zničení knih, které by zatemnily mysl věřících, bdi také nad námi. Ty vidíš, jak se bezbožný a bezuzdný tisk pokouší vyrvat z lidských srdcí vzácný poklad víry a neporušenosti mravů. Prosíme tě, svatý Apoštole, osviť mysl mnoha autorů, aby přestali duším působit škodu. Pohni jejich srdce, aby se odvrátili od zla, které působí malému stádu Ježíše Krista. Vypros nám milost, abychom poslušní hlasu nejvyššího Pastýře nikdy nepodporovali zkažený tisk, ale abychom se snažili podporovat a šířit ty díla, které všem pomáhají pracovat k větší slávě Boží, a které přispívají k rozvoji církve a ke spáse lidí. Amen.

Za národ

Svatý Pavle, učiteli národů, shlédni s láskou na tento národ a na jeho syny. Tvé srdce se otevřelo, aby přijalo a objalo všechny národy Kristovým pokojem. Nyní z nebe tě Kristova láska pohání, osvětlovat všechny světlem evangelia a nastolovat království lásky. Vzbuď duchovní povolání, posiluj dělníky evangelia a vzbuzuj ve všech srdcích vnímavost pro hlas Božského Mistra. Ať tento národ stále více nachází v Kristu cestu, pravdu a život. Ať stále hledá Boží království a jeho spravedlnost. Ať světu zazáří Kristovo světlo. Svatý Apoštole, osvěcuj nás, posiluj nás a žehnej nám všem. Amen.

Litanie ke svatému Pavlu

Lásko Boha Otce, zachraň nás.
Milosti našeho Pána Ježíše Krista, oživ nás.
Seslání Ducha svatého, posvěť nás.

Svatý Pavle, oroduj za nás.
Ty, kterého Bůh zahrnul milosrdenstvím, oroduj za nás.
Ty, jemuž se zjevil Boží Syn,
Ty, jenž ses stal nástrojem, který si Kristus vyvolil,
Ty, který jsi byl určen za hlasatele pravdy, apoštola a učitele národů,
Ty, jehož apoštolát byl potvrzován zázraky a znameními,
Ty, který jsi byl věrným služebníkem rodící se církve,
Ty, který jsi národům daroval Kristovo evangelium i celý svůj život,
Ty, který jsi nosil křesťany v srdci i ve svých okovech,
Ty, jenž jsi byl ukřižován s Kristem,
Ty, v němž žil a působil Kristus,
Ty, který jsi nemohl být odloučen od lásky Kristovy,
Ty, který jsi snášel vězení a útrapy,
Ty, který jsi trpěl bolesti a nebezpečí,
Ty, který jsi byl ještě v těle uchvácen do nebe,
Ty, který jsi oslavil svou službu,
Ty, který jsi po skončení svého běhu očekával věnec spravedlnosti,

Beránku Boží, který jsi obrátil Pavla pronásledovatele, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který jsi korunoval Pavla apoštola,
Beránku Boží, který jsi oslavil Pavla mučedníka,

V: Ty jsi vyvoleným nástrojem, svatý Pavle, apoštole.
O: Jsi hlasatelem pravdy po celém světě.

Modleme se: Bože, který jsi působením apoštola Pavla učil všechny národy Kristově pravdě, dej, prosíme, abychom, když slavíme jeho památku, zakoušeli jeho mocnou přímluvu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.