Ježíš Mistr, Cesta, Pravda a Život

2. Boski Mistrz

Korunka k Ježíši Mistru (první neděle)

1. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti jako vtělenému Slovu, poslanému Otcem, aby učilo lidi pravdám, které dávají život. Ty jsi nestvořená Pravda, jediný Mistr, ty jediný máš slova věčného života. Děkujeme ti, že jsi v nás zažehl světlo rozumu a světlo víry a povolal jsi nás do světla slávy. Věříme a celou svou mysl podřizujeme tobě a církvi.

Ukaž nám poklady své moudrosti, dej nám poznat Otce a učiň z nás své pravé učedníky. Posilni naši víru, abychom mohli dojít věčného nazírání v nebi.

Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

2. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti jako Milovanému Otcem a jako jediné cestě k němu. Děkujeme ti, že ses stal naším vzorem. Zanechal jsi nám příklady nejvyšší dokonalosti. Pozval si lidi, aby tě následovali na zemi a v nebi. Kontemplujeme tajemství tvého pozemského života, přicházíme do tvé školy a následujeme to, co nás učíš.

Přitáhni nás k sobě, abychom kráčeli ve tvých stopách, vzdávali se sebe samých a hledali tak pouze tvou vůli. Rozhojňuj v nás činnou naději a touhu po tom, abychom byli při posledním soudu uznáni tobě podobnými a mohli být navěky s tebou.

Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

3. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti, jako jednorozenému Synu Božímu, který přišel na svět, aby dal lidem život v hojnosti. Děkujeme ti, že svou smrtí na kříži jsi nám zasloužil život, který nám uděluješ ve křtu a živíš eucharistií a ostatními svátostmi.

Žij v nás, Ježíši, a dej nám Ducha svatého, abychom tě mohli milovat celou svou myslí, ze všech svých sil a celým svým srdcem a abychom pro tvou lásku milovali bližního jako sebe sami. Rozhojňuj v nás činorodou lásku, abychom jednou, až budeme z hrobu povoláni k životu ve slávě, byli sjednoceni s tebou ve věčné radosti v nebi.

Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

4. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti žijícímu v církvi – tvém mystickém těle a naší jediné arše spásy. Děkujeme ti, že jsi nám dal tuto neomylnou a nepomíjivou matku, v které jsi pro lidi nadále přítomen jako cesta, pravda a život.

Prosíme tě, děj, ať nevěřící dojdou k její neuhasitelnému světlu, ať se k ní navrátí chybující a ať se celé lidstvo sjednotí ve víře, ve společné naději a v lásce. Pozvedni církev, pomáhej papeži, posvěcuj kněze a všechny tobě zasvěcené duše. Pane Ježíši, naše prosba je tvým vzdechem: Ať je jeden ovčín a jeden pastýř, abychom se všichni mohli shromáždit ve vítězné církvi v nebi.

Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

5. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti s anděly ohlašujícími důvody tvého vtělení: „Sláva Bohu a pokoj lidem“. Děkujeme ti, že jsi nás povolal k účasti na svém vlastním poslání.

Zažehni v nás plamen horlivosti pro Boha a pro lidi. Naplň sám sebou všechny naše schopnosti. Žij v nás, abychom tě vyzařovali apoštolátem modlitby a utrpení, apoštolátem sdělovacích prostředků, apoštolátem slova, příkladu a skutků. Pošli na svou žeň dobré dělníky. Osviť kazatele, učitele a spisovatele. Daruj jim Ducha svatého a připrav k jeho přijetí všechny mysli a srdce. Přijď, Mistře a Pane!

Vyučuj a kraluj, pro Marii, Matku, Učitelku a Královnu.

Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

Vzývání Mistra Ježíše

Ježíši Mistře, posvěť moji mysl a rozhojni moji víru.
Ježíši, učící v církvi, přitáhni všechny do své školy.
Ježíši Mistře, osvoboď mě od omylu, od marných myšlenek a od temnot věčných.
Ježíši, cesto mezi Otcem a námi, obětuji ti všechno a všechno očekávám od tebe.
Ježíši, cesto svatosti, učiň ze mne svého věrného napodobovatele.
Ježíši, cesto, učiň mě dokonalým jako je dokonalý Otec, který je v nebi.
Ježíši, živote, žij ve mně, abych žil/a v tobě.
Ježíši, živote, nedopusť, abych se od tebe odloučil/a.
Ježíši, živote, dej mi žít navěky v radosti tvé lásky.
Ježíši, pravdo, dej, ať jsem světlem světa.
Ježíši, cesto, dej, ať jsem pro druhé příkladem.
Ježíši, živote, dej, ať moje přítomnost všude přináší milost a útěchu.

K Božskému Mistru (Z Donec formetur...)

Mistře, tvůj život mi ukazuje cestu.
Tvoje nauka posiluje a osvěcuje moje kroky.
Tvoje milost mě podepírá a povzbuzuje na cestě k nebi.
Ty jsi dokonalý Mistr. Dáváš příklad, učíš a pobízíš svého učedníka, aby tě následoval. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16). Jsi učitel, který přišel od Boha (srov. Jan 3,2).

1. Mistře, ty máš slova věčného života. Na místo mé mysli, na místo mých myšlenek dosaď sebe samého. Ty, jenž osvěcuješ každého člověka a jsi Pravda sama: já chci uvažovat pouze tak, jak to učíš ty, chci soudit pouze podle tvých úsudků, chci myslet pouze tebe, substanciální Pravdo, kterou mi dal Otec. Žij v mé mysli, Ježíši, Pravdo.

2. Tvůj život je přikázání, cesta, jediná pravá neomylná jistota. V jeslích, v Nazaretu, na Kalvárii, všude vytyčuješ Boží cestu – cestu lásky k Otci, cestu nekonečné čistoty, cestu lásky k duším, cestu lásky k oběti... Dej, ať ji poznávám, dej ať v každé chvíli kladu své nohy do tvých šlépějí chudoby, čistoty, poslušnosti. Každá jiná cesta je široká, není tvoje. Ježíši, já odmítám a zavrhuji každou jinou cestu, kterou jsi neukázal ty. To, co chceš ty, chci já. Ustav svou vůli na místo mé vůle.

3. Na místo mého srdce ať nastoupí tvoje. Na místo mé lásky k Bohu, k bližnímu a ke mně samému (samé) ať nastoupí tvoje láska. Na místo mého hříšného lidského života ať nastoupí tvůj božský, nejčistší a nadpřirozený život. Ty jsi řekl: „Já jsem život“ (srov. Jan 14,6). Proto, abys přebýval ve mně, budu dbát na svaté přijímání, na mši svatou, na návštěvu Nejsvětější Svátosti, na úctu k tvému utrpení. A tento život ať se projevuje v skutcích, „aby byl patrný na našem těle tvůj život“ (srov. 2 Kor 4,10), tak jako u svatého Pavla, který řekl: „Žije ve mně Kristus” (srov. Gal 2,20). Žij ve mně, Ježíši, Živote věčný, Živote substanciální.

Tajemství úspěchu

Ježíši Mistře, přijmi tuto úmluvu, kterou ti předkládáme skrze Marii, Královnu apoštolů a skrze svatého Pavla, našeho otce. Máme se shodovat s tvou přesvatou vůlí, dospět k dokonalosti a k nebeské slávě, ke které jsi nás určil, a máme svatě vykonávat apoštolát skrze sdělovací prostředky. Avšak víme, jak jsme ve všem slabí, neznalí, neschopní a nedostateční – v duchovním životě, v poznání, v apoštolátu, v chudobě. Ty jsi však cesta, pravda, život, vzkříšení a naše jediné a nejvyšší dobro. Důvěřujeme jen v tebe, vždyť jsi řekl: „O cokoliv požádáte Otce v mém jménu, to dostanete".

Z naší strany slibujeme a zavazujeme se, že budeme vždy a ve všem, v životě i v apoštolátu, celým svým srdcem hledat jedině tvou slávu a pokoj mezi lidmi. A počítáme s tím, že ty nám dáš dobrého ducha, milost, poznání a prostředky pro konání dobra. Podle své nesmírné dobroty a podle potřeb našeho zvláštního povolání rozmnož plody naší duchovní práce, našeho studia, našeho apoštolátu a naší chudoby. Nepochybujeme o tvé dobrotě, obáváme se spíše naší nestálosti a slabosti. Proto, dobrý Mistře, na přímluvu naší Matky Panny Marie provázej nás svým milosrdenstvím, tak jako jsi provázel svatého apoštola Pavla, abychom byli věrní příkladu tohoto našeho otce zde na zemi a mohli s ním jednou vytvářet společenství v nebeské slávě.