Maria, Královna apoštolů

IMG 20161020 WA0004 kopia

Korunka ke Královně apoštolů (první sobota)

1. Nejpřívětivější Královno nebe a země, dcero, která jsi našla zalíbení u Otce, vyvýšená Matko Božího Syna, slavná snoubenko Ducha svatého, uctívám a chválím tuto jedinečnou výsadu na světě, že tak jak se to Pánu zalíbilo, stala ses ve své pokoře a víře a v neporušeném panenství matkou Spasitele, našeho Mistra, pravého Světla světa, nestvořené Moudrosti, Pramene veškeré pravdy a prvního Apoštola pravdy. Dala jsi světu ke čtení knihu – věčné Slovo.

Pro nevýslovnou radost, kterou jsi zakusila a pro tuto tak vznešenou výsadu velebím Nejsvětější Trojici a prosím tě, vypros mi milost nebeské moudrosti, abych byl(a) pokorným a horlivým Ježíšovým učedníkem (pokornou a horlivou Ježíšovou učednicí) a oddaným synem (oddanou dcerou) církve, která je sloupem pravdy. Vypros, ať světlo evangelia září až na kraj světa, přemož chyby a shromáždi všechny lidi kolem Stolce sv. Petra. Matko dobré rady, Trůne Moudrosti, Královno svatých, osvěť učence, kazatele a spisovatele.

Královno apoštolů, oroduj za nás.

2. Maria, Královno všech andělů, plná milosti, bez poskvrny hříchu počatá, požehnaná mezi vším stvořením, živý svatostánku Boží, pamatuj na bolestný a slavný okamžik, kdy ti umírající Ježíš na kříži daroval apoštola Jana za syna a v něm celé lidstvo, zvláště však všechny apoštoly. Jaká něžná láska vůči duším zasvěceným apoštolátu, následování kříže a Ježíšovi lásce zaplavila v ten okamžik tvé srdce.

Maria, pro své nevýslovné bolesti a bolesti tvého Syna, pro své mateřské srdce, rozmnož slavný zástup apoštolů, misionářů, kněží a panen. Nech v jejich životech zazářit svatost, bezúhonnost mravů, pravou zbožnost, hlubokou pokoru, pevnou víru a dobrotivou lásku. Ať jsou všichni svatí a stanou se očistnou solí země a světlem světa.

Královno apoštolů, oroduj za nás.

3. Panno přečistá, vznešená Královno mučedníků, Hvězdo jitřní, bezpečné útočiště hříšníků, raduj se ze dnů, kdy jsi seděla ve Večeřadle jako učitelka, utěšitelka a Matka apoštolů, abys vzývala a přijala božského Utěšitele, Ducha sedmerých darů, lásku Otce a Syna, obnovitele apoštolů.

Pro svou orodující všemohoucnost, pro své pokorné a neodolatelné modlitby, které vždy pohnou Boží srdce, vypros mi milost pochopit hodnotu duší, které Ježíš Kristus vykoupil z pekel svojí předrahou krví. Kéž se každý z nás nadchne krásou křesťanského apoštolátu, kéž nás pohání láska Kristova, kéž nás dojímá duchovní bída ubohého lidstva. Vypros, ať v srdci cítíme potřeby dětí, mládeže, dospělých i starých lidí. Ať nás mocně oslovuje velká Afrika, obrovitá Asie, slibná Oceánie, sužovaná Evropa a dvě Ameriky. Kéž apoštolát dobrého příkladu, dobrého slova, modlitby, tisku, kina, rádia, televize a duší v očistci získá mnoho ušlechtilých srdcí připravených zcela se obětovat. Matko církve, Královno apoštolů, orodovnice naše, k tobě vzdycháme plačící v tomto slzavém údolí.

Královno apoštolů, oroduj za nás.

4. Naše milá matko Maria, Bráno nebe, Prameni pokoje a radosti, Pomocnice křesťanů, naděje umírajících a též naděje zoufajících, přemítám o šťastném okamžiku, když jsi zanechala zemi, abys byla přijata do Ježíšovy požehnané náruči. Všemohoucí Boží zalíbení tě, krásnou a nesmrtelnou, vzalo do nebe. Vidím tě vyvýšenou nad anděly a svaté, vyznavače a panny, apoštoly a mučedníky, proroky a patriarchy.

Také já se z bláta svých vin odvažuji připojit svůj hlas nehodného hříšníka (nehodné hříšnice), jsem však plný(á) lítosti, a chci tě chválit a velebit. Maria, obrať mě. Vypros mi kající život, abych mohl(a) svatě zemřít a abych mohl(a) jednou připojit svůj hlas ke svatým a chválit tě v ráji. Zasvěcuji se tobě a skrze tebe Ježíši. Zde vědomě a za přítomnosti nebeských sborů obnovuji své křestní sliby. Opakuji a kladu do tvého srdce předsevzetí bojovat proti sebelásce a bez ustání vést boj proti mé hlavní slabosti, která mě často přivádí k hříchu. Maria, Útočiště hříšníků, Hvězdo jitřní, Potěšení zarmoucených, zvětši svou slávu, obrať velkého hříšníka ve velkého svatého (velkou hříšnici ve velkou svatou).

Královno apoštolů, oroduj za nás.

5. Maria, Hvězdo mořská, sladká vládkyně, můj živote a Královno míru, jaký to byl veliký a nádherný den, když tě Nejsvětější Trojice korunovala Královnou nebe a země, rozdavatelkou všech milostí a naší milovanou Matkou. Jaké vítězství pro tebe! Jaká radost pro anděly, pro svaté, pro zemi i pro očistec! Vím, Maria, že kdo tě miluje, bude zachráněn a kdo tě velmi miluje, bude svatým a bude mít jednou účast na tvém vítězství v nebi.

Nepochybuji o tvé dobrotivosti a o tvé moci, obávám se jen své nestálosti v modlitbě. Vypros mi vytrvalost, Maria, buď mou záchranou. Cítím své vášně, pokušitele a svět. Maria, drž mě blízko sebe a blízko Ježíše! Nenechej mě padnout, nevzdaluj se ani na okamžik, matko. Je krásné hned zrána k tobě obrátit svůj první pohled, přes den kráčet pod tvým pláštěm a večer usnout pod tvým pohledem. Ty máš úsměv pro nevinné děti, posilu pro bojující mládež, světlo pro pracující a útěchu pro stárnoucí, kteří očekávají nebe. Maria, tobě zasvěcuji celý život, pros za mne nyní i v mém v posledním zápasu. Když vydechnu svou duši, přijmi ji a neopouštěj mě, pokud se nedostavím před tvůj trůn v nebi, abych tě mohl(a) milovat po celou věčnost. Maria, moje královno, moje orodovnice, moje radosti, vypros mi svatou vytrvalost.

Královno apoštolů, oroduj za nás.

Zasvěcení se Panně Marii

Přijmi mě, Matko, Učitelko a Královno Maria mezi ty, které miluješ, živíš, posvěcuješ a vedeš po cestě následování Božského Mistra Ježíše Krista. Ty znáš všechny lidské syny, které Bůh povolává, oroduješ za ně, máš pro ně milost, světlo a zvláštní útěchy. Můj Mistr Ježíš Kristus se ti zcela odevzdal od okamžiku vtělení až po své nanebevstoupení. Toto je pro mě nauka, příklad a nezměrný dar. Také já se plně odevzdávám do tvých rukou.

Vypros mi milost, abych stále více poznával(a), následoval(a) a miloval(a) Božského Mistra, cestu, pravdu a život. Ty mě přiveď k Ježíši, protože jsem nehodný hříšník (nehodná hříšnice) a nemám jiné osvědčení k přijetí do jeho školy než tvoje doporučení a přímluvu. Osviť mou mysl, posilni mou vůli a posvěť mé srdce v tomto roce mého duchovního úsilí, abych mohl(a) získat hojnost Božího milosrdenství a na konci života mohl(a) zvolat: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus!"

Modlitba ke Královně apoštolů

Děkuji ti, milosrdný Ježíši, že jsi nám dal Marii za matku. Děkuji tobě, Maria, že jsi dala lidstvu Božského Mistra Ježíše, Cestu, Pravdu a Život a že jsi nás na Kalvárii všechny přijala za své děti. Tvoje poslání je sjednoceno s posláním Ježíšovým, jenž přišel hledat ty, kteří se ztratili. Proto se já pod tíhou svých hříchů utíkám k tobě, Matko, jako ke své největší naději. Obrať ke mně své milosrdné oči a věnuj svému nemocnému synu (své nemocné dceři) svou mateřskou péči.

Všechno očekávám od tvé přímluvy: odpuštění, obrácení, svatost. Vytvoř mezi svými dětmi novou skupinu těch nejubožejších, těch, v nichž se rozmnožil hřích tam, kde byla dříve hojná milost. Tyto duše tě nejvíc pohne k soucitu. Přijmi mezi ně mou ubohou duši. Učiň velký zázrak a proměň hříšníka na apoštola. Bude to neslýchaný div a nový důvod ke slávě Ježíše tvého Syna a ke slávě tebe, jeho a mé Matky. Všechno doufám od tvého srdce, Matko, Učitelko a Královno apoštolů. Amen.

Zasvěcení apoštolátu

Zdrávas, Maria, Matko, Učitelko a Královno každého apoštolátu. Ty jsi v nebi Královnou andělů, patriarchů, apoštolů a mučedníků, vyznavačů a panen. Neustále upíráš svůj pohled na zem, na spravedlivé i na hříšníky a vždy se staráš o spásu všech. Ty si pamatuješ, že Ježíš umírající na kříži ti svěřil poslání matky a rozžehnul v tvém srdci plamen lásky a starostlivosti o všechny. Neustále vzbuzuj, posiluj a vychovávej svatá povolání pro každý apoštolát království tvého Božského Syna.

A my, povolaní k svatému apoštolátu sdělovacích prostředků ti dnes zasvěcujeme všechny pera, všechnu techniku, všechny iniciativy a každodenní námahy. Především ti však zasvěcujeme sebe samých: své síly, svůj rozum, svou vůli a své srdce. Jsme tvoji a to, co máme, nabízíme Ježíši skrze tvé ruce, Matko. Vypros nám hojné vylití Ducha svatého, jak jej dostali první apoštolové. Otevři naši mysl, abychom chápali velkost našeho povolání. Posilni naši vůli a rozžehni naše srdce. Posvěcuj ty, kdo píšou a tvoří, ty, kdo pracují s multimediální technikou, i ty kdo se věnují reklamě a marketingu.

Ať všichni naslouchají, následují a milují Ježíše Krista, Božského Mistra. Ať naše duše zasvěcené tobě nikdy nezakalí hřích. Neposkvrněná Panno, zašlápni hlavu záludného démona malomyslnosti. Žij mezi námi, Maria. Blaženi jsou ti, kdo bydlí v tvém domě.

Slibujeme ti, že budeme používat všechny prostředky našeho apoštolátu s úctou, protože patří tobě, Královno. Chceme se snažit, aby naše publikace byly obsahem srozumitelné a vnější formou hodné pravd, které obsahují, a aby spolu s tebou představovaly Ježíše Krista, Cestu, Pravdu a Život. Ať se evangelium šíří a osvěcuje svět v duchu svatého Pavla, našeho otce a ať tě všechny národy blahoslaví, Maria.

Promlouvej, Ježíši, vyslov svá slova věčného života, vylij na svět svého Ducha, aby byla jedna škola, jak je jedna Pravda, jeden Mistr, jedna víra, jedna církev. Ty jsi s námi a odsud chceš přinášet světlo. Dej nám vždy opravdovou lítost nad hříchy. Žehnej těm, kdo s námi spolupracují modlitbou, dary a prací. Přijď, Ježíši, žij v nás a skrze Marii a s Marií kraluj nad světem.

A naše smrt ať je pokojná, jako smrt duše věrné svému povolání. Našim soudem ať je chvíle, kdy pracovitý dělník spokojen přijímá svou odměnu. Naší nebeskou korunou ať je ta, jež je připravena slavnému zástupu apoštolů. Skrze tebe, Ježíši, skrze tebe, Maria, ať je sláva Bohu na věky a na zemi pokoj lidem. Amen.