Sekulární instituty – 1960

Po založení pěti řeholních kongregací, jejichž apoštolát měl už obrovský vliv na život mnoha lidí, se Alberione stále trápil myšlenkou jak zasáhnout světlem evangelia i místa vzdálená nebo dokonce nepřátelská vůčí přítomnosti řeholníků a řeholnic. Impulsem, který dostal mu byla encyklika Provida Mater Ecclesia (1947), která ustanovila sekulární instituty. V roce 1958 – po dobu skrytých, ale konkrétních úsilí – rozšířil Rodinu svatého Pavla na tři sekulární instituty: Ježíše Kněze, svatého archanděla Gabriela a Zvěstování. Byly schváleny církví v roce 1960.

Institut Ježíše Kněze (IGS)

Tento institut zahrnuje biskupy a kněze, kteří cítí touhu po hlubším duchovním životě a ještě plnějším odevzdání se Bohu, a proto – ačkoli vykonávají svůj úřad – chtějí spojit kněžský život se zasvěceným životem skrze tři evangelní sliby a slib věrností papeži. Jeho členové se snaží co nejlépe vykonávat svůj pastýřský úřad, který jim byl svěřen, a spolupracují s Rodinou svatého Pavla – podle svých vloh a možností – na „šíření a upevňování Božího království“ skrze apoštolát ve sdělovacích prostředcích. Používání těchto prostředků považují v apoštolském díle za povinnost, která je úzce spjata s jejich úřadem (srov. Inter mirifica 13). Apoštolská spiritualita Rodiny svatého Pavla jim pomáhá stávat se svatými hlasateli evangelia. Je to potvrzené faktem, že aktuálně probíhá proces blahořečení třech kněží z tohoto institutu. Institut Ježíše Kněze je přítomen v pěti státech.

PaulRodina 465 05

www.gesusacerdote.org

Institut svatého archanděla Gabriela (ISGA)

Institut pro muže, který má svůj název po patronovi sdělovacích prostředků – archandělu Gabrielovi, který oznámil tajemství Božího slova vtěleného v Panně Marii. Jeho členové se zasvěcují Bohu skrze slib čistoty, chudoby a poslušnosti, ale zůstavají laiky a prožívají evangelium ve svém rodinném, pracovním a farním prostředí bez jakéhokoliv náznaku, že patří k tomuto institutu. Zavazují se učinit ze svého života apoštolát podle osobních možností a volby. Snaží se být kdekoli „solí“ a „kvasem“, dávají chuť a vůni životu a vnášejí v tichosti a skrytosti křesťanského ducha do každé lidské činnosti. Sdílejí spiritualitu Rodiny svatého Pavla a zvláštní pozornost věnují zejména apoštolátu ve sdělovacích prostředcích. Tento institut je obvykle nazýván Gabrielini a je přítomen v devíti státech.

Institut Svaté Rodiny (ISF)

Je to institut pro manželské páry a snoubence, kteří cítí výzvu Pána, aby se zasvětili a prožívali poslání křesťanských manželů skrze evangelní sliby podle svého životního postavení. Alberione mnoho let nosil v srdci touhu po tom, aby mohli být také manželé obejmuti evangelními sliby. Už kolem roku 1930 (!) psal o řeholním povolání, že pro ně „jsou dokonce zvláštní podmínky také pro manžele a pro laiky, pokud jen budou plnit věrně své povinnosti“. Oficiální zprávu o vzniku toho institutu napsal v lednu 1965. Tento institut je odpověď otce Alberione na prosby mnoha manželů, kteří chtěli žít ve svém manželství jako opravdoví „zasvěcení“. Jejich poslání je posvětit křesťanskou rodinu a všechny rodiny na světě, dávat křesťanské svědectví ve svém prostředí, pomáhat rodinám ohroženým rozpadem a rodinám v nesnázích, vést duchovní setkání pro manžele a rodiny, organizovat farní misie a šířit učení církve o rodině a používat k tomu sdělovací prostředky. ISF je přítomen ve dvaceti státech.

PaulRodina 465 06

www.istsantafamiglia.com

Institut Zvěstování (IMSA)

Institut pro ženy, který je obdobou mužskému Institutu svatého archanděla Gabriela. Po příkladu Marie, Panny z Nazareta, dávají vlastní život do služeb evangelia, aby přinesly Ježíše Mistra všem lidem v duchu Rodiny svatého Pavla. Anunziatine – jak jsou obvykle nazývány – také zůstávají ve svém prostředí a ve své profesi, prožívají zasvěcení Bohu skrze evangelní slib čistoty, chudoby a poslušnosti. Tímto způsobem vnášejí Krista a křesťanské hodnoty do míst, do kterých řeholníci a řeholnice nemohou proniknout. Jsou přítomny ve dvaceti státech. 

Všechny čtyři sekulární instituty jsou připojené ke Společnosti svatého Pavla a jejich členové jsou podřízeni představenému SSP.